شهدای دانش آموز


شهید ابراهیم قاسمی نژاد

شهید ابراهیم قاسمی نژاد
تاریخ تولد: 1351/06/20
تاریخ شهادت: 1367/02/29
محل شهادت: شلمچه

شهید ابوالقاسم خضری نوبندگانی

شهید ابوالقاسم خضری نوبندگانی
تاریخ تولد: 1341/01/01
تاریخ شهادت: 1361/01/02
محل شهادت: دشت عباس

شهید ابوالقاسم زمانی فرد دارابی

شهید ابوالقاسم زمانی فرد دارابی
تاریخ تولد: 1341/06/01
تاریخ شهادت: 1361/09/03
محل شهادت: عین خوش - خوزستان

شهید ابوالقاسم سهیلی

شهید ابوالقاسم سهیلی
تاریخ تولد: 1345/07/21
تاریخ شهادت: 1361/09/04
محل شهادت: عراق - ابوقریب

شهید ابوالقاسم عابدی

شهید ابوالقاسم عابدی
تاریخ تولد: 1342/05/01
تاریخ شهادت: 1360/06/13
محل شهادت: مریوان

شهید احمد شفیعی نژاد (غنجی)

شهید احمد شفیعی نژاد (غنجی)
تاریخ تولد: 1349/10/24
تاریخ شهادت: 1366/02/06
محل شهادت: اسپیدار بانه کردستان

شهید احمد قاسمی

شهید احمد قاسمی
تاریخ تولد: 1342/01/12
تاریخ شهادت: 1361/03/02
محل شهادت: خرمشهر

شهید احمدعلی پولادخای

شهید احمدعلی پولادخای
تاریخ تولد: 1342/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو ام القصر

شهید اسکندر افگانه عطائی

شهید اسکندر افگانه عطائی
تاریخ تولد: 1346/03/02
تاریخ شهادت: 1364/11/28
محل شهادت: فاو - ام القصر

شهید اسماعیل بلاغی اینالو

شهید اسماعیل بلاغی اینالو
تاریخ تولد: 1344/04/03
تاریخ شهادت: 1361/11/16
محل شهادت: عین خوش - خوزستان

شهید اسمعیل بشرپور

شهید اسمعیل بشرپور
تاریخ تولد: 1340/03/04
تاریخ شهادت: 1361/01/02
محل شهادت: شوش

شهید اکرم امین پور

شهید اکرم امین پور
تاریخ تولد: 1350/06/30
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید ایرج عسکری

شهید ایرج عسکری
تاریخ تولد: 1349/01/20
تاریخ شهادت: 1366/12/27
محل شهادت: خرمال

شهید ببراز خوش گفتار

شهید ببراز خوش گفتار
تاریخ تولد: 1347/06/09
تاریخ شهادت: 1365/10/20
محل شهادت: شلمچه

شهید بهزاد ناصری

شهید بهزاد ناصری
تاریخ تولد: 1347/06/04
تاریخ شهادت: 1364/08/11
محل شهادت: سوسنگرد

شهید جابر سهیلی نی ریزی

شهید جابر سهیلی نی ریزی
تاریخ تولد: 1345/02/17
تاریخ شهادت: 1362/02/22
محل شهادت: شرهانی - ایلام (دهلران)

شهید جمشید نیک منش

شهید جمشید نیک منش
تاریخ تولد: 1345/04/02
تاریخ شهادت: 1365/10/19
محل شهادت: شلمچه

شهید حسن امامقلی حاجی آبادی

شهید حسن امامقلی حاجی آبادی
تاریخ تولد: 1348/05/02
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو-ام القصر

شهید حسن دهقان

شهید حسن دهقان
تاریخ تولد: 1342/05/04
تاریخ شهادت: 1361/01/02
محل شهادت: دشت عباس

شهید حسن صحرائی

شهید حسن صحرائی
تاریخ تولد: 1350/06/01
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه