شهدای کارکنان دولت


سردار شهید غلامحسین (حمید) عارف دارابی

سردار شهید غلامحسین عارف دارابی
تاریخ تولد: 1336/03/01
تاریخ شهادت: 1361/04/23
محل شهادت: ایستگاه حسینیه

شهید ابراهیم زارعی

شهید ابراهیم زارعی
تاریخ تولد: 1342/01/01
تاریخ شهادت: 1362/03/13
محل شهادت: آبادان

شهید احمد شریفی

شهید احمد شریفی
تاریخ تولد: 1345/09/25
تاریخ شهادت: 1365/12/14
محل شهادت: شلمچه

شهید احمدعلی پولادخای

شهید احمدعلی پولادخای
تاریخ تولد: 1342/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو ام القصر

شهید بهادر شرفی

شهید بهادر شرفی
تاریخ تولد: 1332/07/01
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

شهید جلال دشتستانی

شهید جلال دشتستانی
تاریخ تولد: 1314/02/10
تاریخ شهادت: 1368/08/30
محل شهادت: داراب

شهید جلیل فرح بخشی

شهید جلیل فرح بخشی
تاریخ تولد: 1340/12/01
تاریخ شهادت: 1361/08/26
محل شهادت: موسیان

شهید دکتر غلام عباس رنجبر

شهید غلام عباس رنجبر
تاریخ تولد: 1326/07/21
تاریخ شهادت: 1361/02/20
محل شهادت: محل چشمه مریوان کردستان

شهید ذبیح اله ظهرابی

شهید ذبیح اله ظهرابی
تاریخ تولد: 1340/01/01
تاریخ شهادت: 1361/08/11
محل شهادت: عین خوش

شهید رضا شریفی

شهید رضا شریفی
تاریخ تولد: 1344/01/20
تاریخ شهادت: 1367/03/19
محل شهادت: شلمچه

شهید سید محمد باقر بلاغی

شهید سید محمد باقر بلاغی
تاریخ تولد: 1325/10/02
تاریخ شهادت: 1361/06/13
محل شهادت: کوشک (خرمشهر)

شهید سید منصور حسینی

شهید سید منصور حسینی
تاریخ تولد: 1337/01/07
تاریخ شهادت: 1365/01/31
محل شهادت: خرمشهر

شهید سیدعبدالحمید خوش نیت

شهید سیدعبدالحمید خوش نیت
تاریخ تولد: 1339/09/20
تاریخ شهادت: 1367/04/21
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالحمید حامدی

شهید عبدالحمید حامدی
تاریخ تولد: 1343/06/25
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالله نظری حسن آبادی

شهید عبدالله نظری حسن آبادی
تاریخ تولد: 1342/05/02
تاریخ شهادت: 1367/03/04
محل شهادت: شلمچه

شهید علیا اسمعیلی

شهید علیا اسمعیلی
تاریخ تولد: 1317/09/02
تاریخ شهادت: 1366/05/09
محل شهادت: مکه مکرمه

شهید غلامحسین زارع

شهید غلامحسین زارع
تاریخ تولد: 1304/07/05
تاریخ شهادت: 1365/04/09
محل شهادت: جاده دولت آباد داراب

شهید محمد رضائی

شهید محمد رضائی
تاریخ تولد: 1336/09/20
تاریخ شهادت: 1362/12/10
محل شهادت: آبادان

شهید محمد گواهی

شهید محمد گواهی
تاریخ تولد: 1346/11/03
تاریخ شهادت: 1365/11/13
محل شهادت: شلمچه

شهید محمدجعفر بشرپور

شهید محمدجعفر بشرپور
تاریخ تولد: 1338/12/01
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه


  • 1
  • 2