شهدای هنرمند


شهید آقامرتضی خرم

شهید آقامرتضی خرم
تاریخ تولد: 1345/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید اسماعیل کاردان

شهید اسماعیل کاردان
تاریخ تولد: 1339/04/02
تاریخ شهادت: 1362/12/11
محل شهادت: طلائیه

شهید ایاز قربانی

شهید ایاز قربانی
تاریخ تولد: 1344/06/05
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

شهید دکتر غلام عباس رنجبر

شهید غلام عباس رنجبر
تاریخ تولد: 1326/07/21
تاریخ شهادت: 1361/02/20
محل شهادت: محل چشمه مریوان کردستان

شهید عباس دولتخواه

شهید عباس دولتخواه
تاریخ تولد: 1349/02/24
تاریخ شهادت: 1365/12/04
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالصمد سعادت پور

شهید عبدالصمد سعادت پور
تاریخ تولد: 1346/08/01
تاریخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالعزیز شاطری

شهید عبدالعزیز شاطری
تاریخ تولد: 1347/06/20
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: آبادان - اروند رود

شهید علی انصاری

شهید علی انصاری
تاریخ تولد: 1349/12/22
تاریخ شهادت: 1375/09/07
محل شهادت: جزیره هنگام

شهید غضنفر خسروانی شیری

شهید غضنفر خسروانی شیری
تاریخ تولد: 1350/11/02
تاریخ شهادت: 1365/10/20
محل شهادت: شلمچه

شهید غلام رضا مقدسی

شهید غلام رضا مقدسی
تاریخ تولد: 1345/05/14
تاریخ شهادت: 1365/01/26
محل شهادت: زبیدات

شهید غلام علی فرزانه کارگر

شهید غلام علی فرزانه کارگر
تاریخ تولد: 1342/05/02
تاریخ شهادت: 1360/09/30
محل شهادت: آبادان

شهید غلام مهدی خائفی

شهید غلام مهدی خائفی
تاریخ تولد: 1337/11/13
تاریخ شهادت: 1361/10/05
محل شهادت: تودار ملا - مریوان کردستان

شهید محسن جابری

شهید محسن جابری
تاریخ تولد: 1346/01/03
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو

شهید محمدعلی خلیلی

شهید محمدعلی خلیلی
تاریخ تولد: 1343/01/07
تاریخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه

شهید یوسف ابراهیمی

شهید یوسف ابراهیمی
تاریخ تولد: 1334/03/03
تاریخ شهادت: 1359/11/02
محل شهادت: دارخوین