قدس ۲

عملیات قدس ۲

تحکیم‌ موقعیت‌ نیروها در منطقه‌ جنوبی‌ جنگ‌

عملیات‌ «قدس‌۲ » ده‌ روز پس‌ از انجام‌ عملیات‌ قدس‌۱ در همان‌ منطقه‌ عملیاتی‌ «هورالهویزه» به‌ اجرا گذاشته‌ شد.
این‌ عملیات‌ نیز با رمز «یا محمد رسول‌ الله(ص)» و در ساعت‌۲ بامداد۴ تیر ماه‌۱۳۶۴ با هدف‌ خنثی‌ کردن‌ پاتک‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ «البیضه»انجام‌ گرفت. نیروهای‌ خودی‌ در مناطق‌ نیزار و آب‌ گرفته‌ شرق‌ رودخانه‌«دجله» توانستند طی‌ یک‌ روز، از حمله‌ احتمالی‌ عراقی‌ها جلوگیری‌ کرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودی‌ بپردازند.
آنان‌ علاوه‌ بر بدست‌ گرفتن‌ ابتکار عمل، بخشی‌ از توان‌ رزمی‌ دشمن‌ را از بین‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نیروهای‌ تیپ‌۶۸ کماندویی‌ نایل‌ شوند.
همچنین‌ موفق‌ شدند با پاکسازی‌ و الحاق، موقعیت‌ خود را در منطقه‌ تصرف‌ شده‌ تثبیت‌ کنند. طی‌ چند روز درگیری،۱۵ کیلومتر مربع‌ از منطقه‌ شمالی‌ هورالهویزه‌ آزاد و۳۰ فروند قایق‌ و بلم‌ و۱۵ پاسگاه‌ آبی‌ منهدم‌ و۳۱۲ تن‌ کشته‌ و زخمی‌ شده‌ یا به‌ اسارت‌ نیروهای‌ عمل‌ کننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند.

این‌ عملیات، غنیمت‌ گرفتن‌ چند فروند قایق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبک‌ و نیمه‌سنگین‌ دشمن‌ را در پی‌داشت.

در همان‌ منطقه‏ ی‌ عملیاتی هورالهویزه به‌ اجرا گذاشته‌ شد. این‌ عملیات‌ نیز با رمز یا محمد رسول‏الله (ص) و در ساعت ‌۲ بامداد ۴ تیرماه ‌۱۳۶۴ با هدف‌ خنثی‌ کردن‌ پاتک‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‏ی البیضه انجام‌ گرفت. نیروهای‌ خودی‌ در مناطق‌ نیزار و آب‏گرفته‏ی‌ شرق‌ رودخانه‏ی دجله توانستند طی‌ یک‌ روز، از حمله‏ی احتمالی‌ عراقی‌ها جلوگیری‌ کرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودی‌ بپردازند.
رزمندگان‌ علاوه‌ بر به‏دست‌ گرفتن‌ ابتکار عمل، بخشی‌ از توان‌ رزمی‌ دشمن‌ را از بین‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نیروهای‌ تیپ ‌۶۸ کماندویی‌ نائل‌ شوند. هم‏چنین‌ موفق‌ شدند با پاک‏سازی‌ و الحاق، موقعیت‌ خود را در منطقه‏ی‌ تصرف‏شده‌ تثبیت‌ کنند. طی‌ چند روز درگیری، ۱۵ کیلومتر مربع‌ از منطقه‏ی‌ شمالی‌ هورالهویزه‌ آزاد و ۳۰ فروند قایق‌ و بلم‌ و ۱۵ پاسگاه‌ آبی‌ منهدم‌ و ۳۱۲ تن‌ کشته‌ و زخمی‌ شده‌ یا به‌ اسارت‌ نیروهای‌ عمل‏کننده‏ی سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند. این‌ عملیات، غنیمت‌ گرفتن‌ چند فروند قایق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبک‌ و نیمه‌سنگین‌ دشمن‌ را در پی‌ داشت.


خلاصه گزارش عملیات
نام‌ عملیات: قدس‌ ۲ (آبی‌ – خاکی)
زمان‌ اجرا۴/۴ /۱۳۶۴
مدت‌ اجرا: یک‌ روز
تلفات‌ دشمن‌ (کشته، زخمی‌ و اسیر): ۳۱۲
رمز عملیات: یا محمد رسول‌ الله
مکان‌ اجرا: منطقه‌ عملیاتی‌ هورالهویزه‌ – محور جنوبی‌ جنگ‌
ارگان‌های‌ عمل‌کننده: نیروهای‌ سپاه‌ پاسدار‌ان انقلاب‌ اسلامی‌
اهداف‌ عملیات: خنثی‌ کردن‌ پاتک‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ البیضه‌ عراق‌


نقشه عملیات
About مدیر اصلی