قدس 2

عمليات قدس 2

تحكيم‌ موقعيت‌ نيروها در منطقه‌ جنوبي‌ جنگ‌

عمليات‌ «قدس‌2 » ده‌ روز پس‌ از انجام‌ عمليات‌ قدس‌1 در همان‌ منطقه‌ عملياتي‌ «هورالهويزه» به‌ اجرا گذاشته‌ شد.
اين‌ عمليات‌ نيز با رمز «يا محمد رسول‌ الله(ص)» و در ساعت‌2 بامداد4 تير ماه‌1364 با هدف‌ خنثي‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ «البيضه»انجام‌ گرفت. نيروهاي‌ خودي‌ در مناطق‌ نيزار و آب‌ گرفته‌ شرق‌ رودخانه‌«دجله» توانستند طي‌ يك‌ روز، از حمله‌ احتمالي‌ عراقي‌ها جلوگيري‌ كرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودي‌ بپردازند.
آنان‌ علاوه‌ بر بدست‌ گرفتن‌ ابتكار عمل، بخشي‌ از توان‌ رزمي‌ دشمن‌ را از بين‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نيروهاي‌ تيپ‌68 كماندويي‌ نايل‌ شوند.
همچنين‌ موفق‌ شدند با پاكسازي‌ و الحاق، موقعيت‌ خود را در منطقه‌ تصرف‌ شده‌ تثبيت‌ كنند. طي‌ چند روز درگيري،15 كيلومتر مربع‌ از منطقه‌ شمالي‌ هورالهويزه‌ آزاد و30 فروند قايق‌ و بلم‌ و15 پاسگاه‌ آبي‌ منهدم‌ و312 تن‌ كشته‌ و زخمي‌ شده‌ يا به‌ اسارت‌ نيروهاي‌ عمل‌ كننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند.

اين‌ عمليات، غنيمت‌ گرفتن‌ چند فروند قايق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبك‌ و نيمه‌سنگين‌ دشمن‌ را در پي‌داشت.

در همان‌ منطقه‏ ي‌ عملياتي هورالهويزه به‌ اجرا گذاشته‌ شد. اين‌ عمليات‌ نيز با رمز يا محمد رسول‏الله (ص) و در ساعت ‌۲ بامداد ۴ تيرماه ‌۱۳۶۴ با هدف‌ خنثي‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‏ي البيضه انجام‌ گرفت. نيروهاي‌ خودي‌ در مناطق‌ نيزار و آب‏گرفته‏ي‌ شرق‌ رودخانه‏ي دجله توانستند طي‌ يك‌ روز، از حمله‏ي احتمالي‌ عراقي‌ها جلوگيري‌ كرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودي‌ بپردازند.
رزمندگان‌ علاوه‌ بر به‏دست‌ گرفتن‌ ابتكار عمل، بخشي‌ از توان‌ رزمي‌ دشمن‌ را از بين‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نيروهاي‌ تيپ ‌۶۸ كماندويي‌ نائل‌ شوند. هم‏چنين‌ موفق‌ شدند با پاك‏سازي‌ و الحاق، موقعيت‌ خود را در منطقه‏ي‌ تصرف‏شده‌ تثبيت‌ كنند. طي‌ چند روز درگيري، ۱۵ كيلومتر مربع‌ از منطقه‏ي‌ شمالي‌ هورالهويزه‌ آزاد و ۳۰ فروند قايق‌ و بلم‌ و ۱۵ پاسگاه‌ آبي‌ منهدم‌ و ۳۱۲ تن‌ كشته‌ و زخمي‌ شده‌ يا به‌ اسارت‌ نيروهاي‌ عمل‏كننده‏ي سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند. اين‌ عمليات، غنيمت‌ گرفتن‌ چند فروند قايق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبك‌ و نيمه‌سنگين‌ دشمن‌ را در پي‌ داشت.


خلاصه گزارش عملیات
نام‌ عمليات: قدس‌ 2 (آبي‌ – خاكي)
زمان‌ اجرا4/4 /1364
مدت‌ اجرا: يك‌ روز
تلفات‌ دشمن‌ (كشته، زخمي‌ و اسير): 312
رمز عمليات: يا محمد رسول‌ الله
مكان‌ اجرا: منطقه‌ عملياتي‌ هورالهويزه‌ – محور جنوبي‌ جنگ‌
ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: نيروهاي‌ سپاه‌ پاسدار‌ان انقلاب‌ اسلامي‌
اهداف‌ عمليات: خنثي‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ البيضه‌ عراق‌


نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی