شهدای ورزشکار


سردار شهید احمد بنی اسدپور

سردار شهید احمد بنی اسدپور
تاریخ تولد: 1341/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو ام القصر

سردار شهید فلک ناز لطیف زاده

سردار شهید فلک ناز لطیف زاده
تاریخ تولد: 1335/10/01
تاریخ شهادت: 1360/05/05
محل شهادت: آبادان

شهید آقامرتضی خرم

شهید آقامرتضی خرم
تاریخ تولد: 1345/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید احمد عابدی

شهید احمد عابدی
تاریخ تولد: 1346/05/04
تاریخ شهادت: 1366/02/08
محل شهادت: بانه

شهید اسمعیل آهن نورد

شهید اسمعیل آهن نورد
تاریخ تولد: 1334/03/11
تاریخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه

شهید اصغر معلم

شهید اصغر معلم
تاریخ تولد: 1342/10/10
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: -

شهید اکرم امین پور

شهید اکرم امین پور
تاریخ تولد: 1350/06/30
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید امیدعلی شاکر

شهید امیدعلی شاکر
تاریخ تولد: 1339/10/05
تاریخ شهادت: 1365/10/19
محل شهادت: شلمچه

شهید جابر مرتضوی

شهید جابر مرتضوی
تاریخ تولد: 1346/02/02
تاریخ شهادت: 1367/03/04
محل شهادت: شلمچه

شهید جلیل فرح بخشی

شهید جلیل فرح بخشی
تاریخ تولد: 1340/12/01
تاریخ شهادت: 1361/08/26
محل شهادت: موسیان

شهید حبیب اله دست باز

شهید حبیب اله دست باز
تاریخ تولد: 1342/04/01
تاریخ شهادت: 1364/03/28
محل شهادت: هلاله - ایلام

شهید حسن کارگشا

شهید حسن کارگشا
تاریخ تولد: 1346/03/02
تاریخ شهادت: 1365/11/10
محل شهادت: شلمچه

شهید حسین حق وردی

شهید حسین حق وردی
تاریخ تولد: 1348/01/19
تاریخ شهادت: 1365/11/07
محل شهادت: شلمچه

شهید حسین عبدل پور

شهید حسین عبدل پور
تاریخ تولد: 1349/05/02
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید حسین غفوری

شهید حسین غفوری
تاریخ تولد: 1338/01/10
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید حمزه قدمی

شهید حمزه قدمی
تاریخ تولد: 1349/05/10
تاریخ شهادت: 1366/07/04
محل شهادت: شلمچه

شهید خلیل خلیلی

شهید خلیل خلیلی
تاریخ تولد: 1350/04/13
تاریخ شهادت: 1366/01/21
محل شهادت: شلمچه

شهید داود دهقان بهادرانی

شهید داود دهقان بهادرانی
تاریخ تولد: 1350/01/12
تاریخ شهادت: 1379/07/27
محل شهادت: خوزستان - هویزه

شهید داود عابدپور

شهید داود عابدپور
تاریخ تولد: 1350/02/02
تاریخ شهادت: 1365/11/07
محل شهادت: شلمچه

شهید رضا حسین پور

شهید رضا حسین پور
تاریخ تولد: 1346/06/10
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه