شهدای مدافع وطن و حرم


شهید ابوذر فرح بخش

شهید ابوذر فرح بخش
تاریخ تولد: 1360/06/30
تاریخ شهادت: 1396/01/08
محل شهادت: -

شهید احمد صالحی

شهید احمد صالحی
تاریخ تولد: 1344/12/05
تاریخ شهادت: 1370/02/12
محل شهادت: داراب

شهید اصغر مرتضوی

شهید اصغر مرتضوی
تاریخ تولد: 1340/04/02
تاریخ شهادت: 1373/05/31
محل شهادت: داراب

شهید اکبر رضائی

شهید اکبر رضائی
تاریخ تولد: 1324/08/02
تاریخ شهادت: 1372/07/29
محل شهادت: داراب

شهید جعفر صالحی

شهید جعفر صالحی
تاریخ تولد: 1338/07/14
تاریخ شهادت: 1358/02/20
محل شهادت: چاه بهار

شهید جهان زی کشاورزی

شهید جهان زی کشاورزی
تاریخ تولد: 1332/10/19
تاریخ شهادت: 1390/05/25
محل شهادت: -

شهید حسین قلی پور

شهید حسین قلی پور
تاریخ تولد: 1349/01/05
تاریخ شهادت: 1370/06/02
محل شهادت: سیرجان

شهید حیدر نوربخش

شهید حیدر نوربخش
تاریخ تولد: 1349/10/01
تاریخ شهادت: 1369/09/25
محل شهادت: -

شهید داود دهقان بهادرانی

شهید داود دهقان بهادرانی
تاریخ تولد: 1350/01/12
تاریخ شهادت: 1379/07/27
محل شهادت: خوزستان - هویزه

شهید صمد صادقی

شهید صمد صادقی
تاریخ تولد: 1350/02/02
تاریخ شهادت: 1382/12/19
محل شهادت: -

شهید عباداله براهمی

شهید عباداله براهمی
تاریخ تولد: 1370/06/15
تاریخ شهادت: 1393/01/28
محل شهادت: -

شهید عبدالرضا رمضانی دوبانی

شهید عبدالرضا رمضانی دوبانی
تاریخ تولد: 1351/06/30
تاریخ شهادت: 1370/05/29
محل شهادت: محور خلیفان مهاباد

شهید علی انصاری

شهید علی انصاری
تاریخ تولد: 1349/12/22
تاریخ شهادت: 1375/09/07
محل شهادت: جزیره هنگام

شهید علی رضا راستگویان

شهید علی رضا راستگویان
تاریخ تولد: 1361/06/31
تاریخ شهادت: 1381/11/30
محل شهادت: کرمان - روستای سیریچ

شهید محمد خوشبخت

شهید محمد خوشبخت
تاریخ تولد: 1349/05/15
تاریخ شهادت: 1370/01/17
محل شهادت: مهاباد

شهید محمدحسین رستگار

شهید محمدحسین رستگار
تاریخ تولد: 1372/02/15
تاریخ شهادت: 1396/05/31
محل شهادت: -

شهید محمدحسین قادری

شهید محمدحسین قادری
تاریخ تولد: 1354/06/30
تاریخ شهادت: 1392/12/18
محل شهادت: -

شهید محمدحسین نظری

شهید محمدحسین نظری
تاریخ تولد: 1349/06/29
تاریخ شهادت: 1369/04/11
محل شهادت: ایرانشهر

شهید مصطفی خراسانی

شهید مصطفی خراسانی
تاریخ تولد: 1357/10/26
تاریخ شهادت: 1391/04/07
محل شهادت: -

شهید نصراله احتشامی

شهید نصراله احتشامی
تاریخ تولد: 1329/01/10
تاریخ شهادت: 1373/02/12
محل شهادت: شیراز


  • 1
  • 2