شهدای مداح و شاعر آیینی


شهید ابراهیم نوروزی

شهید ابراهیم نوروزی
تاریخ تولد: 1337/10/06
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید اصغر محمدپور

شهید اصغر محمدپور
تاریخ تولد: 1348/07/10
تاریخ شهادت: 1366/01/25
محل شهادت: شلمچه

شهید اصغر معلم

شهید اصغر معلم
تاریخ تولد: 1342/10/10
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: -

شهید اکرم امین پور

شهید اکرم امین پور
تاریخ تولد: 1350/06/30
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید جابر سهیلی نی ریزی

شهید جابر سهیلی نی ریزی
تاریخ تولد: 1345/02/17
تاریخ شهادت: 1362/02/22
محل شهادت: شرهانی - ایلام (دهلران)

شهید حسین جعفری

شهید حسین جعفری
تاریخ تولد: 1354/04/01
تاریخ شهادت: 1366/01/20
محل شهادت: شلمچه

شهید حسین غفوری

شهید حسین غفوری
تاریخ تولد: 1338/01/10
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید دکتر غلام عباس رنجبر

شهید غلام عباس رنجبر
تاریخ تولد: 1326/07/21
تاریخ شهادت: 1361/02/20
محل شهادت: محل چشمه مریوان کردستان

شهید رضا حسین پور

شهید رضا حسین پور
تاریخ تولد: 1346/06/10
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

شهید سید منصور حسینی

شهید سید منصور حسینی
تاریخ تولد: 1337/01/07
تاریخ شهادت: 1365/01/31
محل شهادت: خرمشهر

شهید صمد فرخ زادیان

شهید صمد فرخ زاده
تاریخ تولد: 1344/10/16
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو - ام القصر

شهید عباس دولتخواه

شهید عباس دولتخواه
تاریخ تولد: 1349/02/24
تاریخ شهادت: 1365/12/04
محل شهادت: شلمچه

شهید عباس نیک فرجام

شهید عباس نیک فرجام (سقرلات)
تاریخ تولد: 1335/05/15
تاریخ شهادت: 1361/01/07
محل شهادت: فاو

شهید عبدالحسین نظر

شهید عبدالحسین نظر
تاریخ تولد: 1339/05/10
تاریخ شهادت: 1364/11/28
محل شهادت: اروندکنار

شهید عبدالرضا کشاورز

شهید عبدالرضا کشاورز
تاریخ تولد: 1346/01/05
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو - ام القصر

شهید علی عسکر درست کار

شهید علی عسکر درست کار
تاریخ تولد: 1332/04/01
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید غضنفر خسروانی شیری

شهید غضنفر خسروانی شیری
تاریخ تولد: 1350/11/02
تاریخ شهادت: 1365/10/20
محل شهادت: شلمچه

شهید غلام علی فرزانه کارگر

شهید غلام علی فرزانه کارگر
تاریخ تولد: 1342/05/02
تاریخ شهادت: 1360/09/30
محل شهادت: آبادان

شهید کرم حسینی پور

شهید کرم حسینی پور
تاریخ تولد: 1331/06/15
تاریخ شهادت: 1361/05/07
محل شهادت: پاسگاه زید عراق

شهید مجید رستگار

شهید مجید رستگار
تاریخ تولد: 1346/06/20
تاریخ شهادت: 1362/05/03
محل شهادت: حاج عمران (عراق)


  • 1
  • 2