شهدای مبارزات انقلاب


شهید ابراهیم صادقی

شهید ابراهیم صادقی
تاریخ تولد: 1335/04/02
تاریخ شهادت: 1357/11/24
محل شهادت: جاده مرودشت شیراز

شهید حسین مرادی

شهید حسین مرادی
تاریخ تولد: 1328/07/13
تاریخ شهادت: 1357/08/26
محل شهادت: دبیران

شهید عبدالمهدی خاکپور

شهید عبدالمهدی خاکپور
تاریخ تولد: 1340/11/03
تاریخ شهادت: 1357/05/22
محل شهادت: داراب

شهید عبدالمهدی منفردیان

شهید عبدالمهدی منفردیان
تاریخ تولد: 1347/09/22
تاریخ شهادت: 1357/09/19
محل شهادت: داراب