شهدای فرهنگی


سردار شهید حسین فرصت

سردار شهید حسین فرصت
تاریخ تولد: 1336/06/01
تاریخ شهادت: 1362/05/05
محل شهادت: حاج عمران

سردار شهید غلامحسین (حمید) عارف دارابی

سردار شهید غلامحسین عارف دارابی
تاریخ تولد: 1336/03/01
تاریخ شهادت: 1361/04/23
محل شهادت: ایستگاه حسینیه

شهید آقامرتضی خرم

شهید آقامرتضی خرم
تاریخ تولد: 1345/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید ابراهیم نیکخواهی دولت آبادی

شهید ابراهیم نیکخواهی دولت آبادی
تاریخ تولد: 1343/05/20
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید ابوطالب عرب زاده

شهید ابوطالب عرب زاده
تاریخ تولد: 1343/06/30
تاریخ شهادت: 1366/07/04
محل شهادت: شلمچه

شهید اسماعیل کاردان

شهید اسماعیل کاردان
تاریخ تولد: 1339/04/02
تاریخ شهادت: 1362/12/11
محل شهادت: طلائیه

شهید حسین عامری

شهید حسین عامری
تاریخ تولد: 1339/04/12
تاریخ شهادت: 1361/04/27
محل شهادت: شلمچه

شهید رضا مرتضوی

شهید رضا مرتضوی
تاریخ تولد: 1341/03/05
تاریخ شهادت: 1362/07/28
محل شهادت: مریوان

شهید عباس قلی نوابی

شهید عباس قلی نوابی
تاریخ تولد: 1333/10/08
تاریخ شهادت: 1361/03/02
محل شهادت: فاو

شهید عبدالحمید حامدی

شهید عبدالحمید حامدی
تاریخ تولد: 1343/06/25
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالرحیم پیله وریان

شهید عبدالرحیم پیله وریان
تاریخ تولد: 1342/10/01
تاریخ شهادت: 1365/10/20
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالرسول فیضی

شهید عبدالرسول فیضی
تاریخ تولد: 1334/01/01
تاریخ شهادت: 1365/11/11
محل شهادت: شلمچه

شهید عبدالعلی معصومی

شهید عبدالعلی معصومی
تاریخ تولد: 1339/01/18
تاریخ شهادت: 1363/12/25
محل شهادت: جزیره مجنون

شهید عبدالمهدی نیک منشی

شهید عبدالمهدی نیک منشی
تاریخ تولد: 1343/05/01
تاریخ شهادت: 1369/02/17
محل شهادت: زندان رمادی عراق

شهید عبداله ماهار

شهید عبداله ماهار
تاریخ تولد: 1345/11/27
تاریخ شهادت: 1364/12/20
محل شهادت: فاو

شهید علی اصغر زاهدی

شهید علی اصغر زاهدی
تاریخ تولد: 1334/08/10
تاریخ شهادت: 1361/01/07
محل شهادت: شوش - فتح المبین

شهید علی اصغر قهرمانی

شهید علی اصغر قهرمانی
تاریخ تولد: 1346/03/20
تاریخ شهادت: 1365/11/04
محل شهادت: شلمچه

شهید علی انصاری

شهید علی انصاری
تاریخ تولد: 1349/12/22
تاریخ شهادت: 1375/09/07
محل شهادت: جزیره هنگام

شهید علی باز قائدی

شهید علی باز قائدی
تاریخ تولد: 1340/01/02
تاریخ شهادت: 1361/11/12
محل شهادت: عین خوش

شهید عوض آگاه

شهید عوض آگاه
تاریخ تولد: 1335/03/02
تاریخ شهادت: 1359/09/15
محل شهادت: دارخوین ایلام


  • 1
  • 2