شهدای دفاع مقدس


سردار شهید احمد بنی اسدپور

سردار شهید احمد بنی اسدپور
تاریخ تولد: 1341/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو ام القصر

سردار شهید حسین فرصت

سردار شهید حسین فرصت
تاریخ تولد: 1336/06/01
تاریخ شهادت: 1362/05/05
محل شهادت: حاج عمران

سردار شهید حیدر نظری

سردار شهید حیدر نظری
تاریخ تولد: 1339/05/09
تاریخ شهادت: 1367/03/23
محل شهادت: شلمچه

سردار شهید سیدعبدالکریم قدسی

سردار شهید سیدعبدالکریم قدسی
تاریخ تولد: 1337/03/20
تاریخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه

سردار شهید عبدالصاحب امامی

سردار شهید عبدالصاحب امامی
تاریخ تولد: 1341/01/29
تاریخ شهادت: 1363/12/25
محل شهادت: جزیره مجنون

سردار شهید عبدالمجید عبداله زاده

سردار شهید عبدالمجید عبداله زاده
تاریخ تولد: 1340/01/01
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو

سردار شهید غلام رضا میری مرزی

سردار شهید غلام رضا میری مرزی
تاریخ تولد: 1337/02/01
تاریخ شهادت: 1365/10/04
محل شهادت: شلمچه

سردار شهید غلامحسین (حمید) عارف دارابی

سردار شهید غلامحسین عارف دارابی
تاریخ تولد: 1336/03/01
تاریخ شهادت: 1361/04/23
محل شهادت: ایستگاه حسینیه

سردار شهید فلک ناز لطیف زاده

سردار شهید فلک ناز لطیف زاده
تاریخ تولد: 1335/10/01
تاریخ شهادت: 1360/05/05
محل شهادت: آبادان

سردار شهید محمد اسلامی نسب

سردار شهید محمد اسلامی نسب
تاریخ تولد: 1333/11/28
تاریخ شهادت: 1365/10/4
محل شهادت: شلمچه

شهید آقامرتضی خرم

شهید آقامرتضی خرم
تاریخ تولد: 1345/06/01
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید ابراهیم زارعی

شهید ابراهیم زارعی
تاریخ تولد: 1342/01/01
تاریخ شهادت: 1362/03/13
محل شهادت: آبادان

شهید ابراهیم قاسمی نژاد

شهید ابراهیم قاسمی نژاد
تاریخ تولد: 1351/06/20
تاریخ شهادت: 1367/02/29
محل شهادت: شلمچه

شهید ابراهیم کاظم پوریان

شهید ابراهیم کاظم پوریان
تاریخ تولد: 1336/10/01
تاریخ شهادت: 1366/01/11
محل شهادت: شلمچه

شهید ابراهیم نوروزی

شهید ابراهیم نوروزی
تاریخ تولد: 1337/10/06
تاریخ شهادت: 1364/11/21
محل شهادت: اروند رود

شهید ابراهیم نیکخواهی دولت آبادی

شهید ابراهیم نیکخواهی دولت آبادی
تاریخ تولد: 1343/05/20
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید ابوالحسن اسدی

شهید ابوالحسن اسدی
تاریخ تولد: -
تاریخ شهادت: 1365/10/29
محل شهادت: شلمچه

شهید ابوالقاسم چالاک

شهید ابوالقاسم چالاک
تاریخ تولد: 1347/11/03
تاریخ شهادت: 1365/04/05
محل شهادت: فاو

شهید ابوالقاسم خضری نوبندگانی

شهید ابوالقاسم خضری نوبندگانی
تاریخ تولد: 1341/01/01
تاریخ شهادت: 1361/01/02
محل شهادت: دشت عباس

شهید ابوالقاسم زمانی فرد دارابی

شهید ابوالقاسم زمانی فرد دارابی
تاریخ تولد: 1341/06/01
تاریخ شهادت: 1361/09/03
محل شهادت: عین خوش - خوزستان