شهدای ترور


شهید احمد امانی

شهید احمد امانی
تاریخ تولد: 1348/02/15
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید احمد سلیمی

شهید احمد سلیمی
تاریخ تولد: 1284/09/02
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: روستای حسین آباد سبزویه

شهید اکرم قادری

شهید اکرم قادری
تاریخ تولد: 1354/03/14
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: داراب

شهید حسن شفیعی

شهید حسن شفیعی
تاریخ تولد: 1346/11/15
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: روستای حسین آباد سبزویه

شهید حسنعلی کرمی

شهید حسنعلی کرمی
تاریخ تولد: 1344/08/16
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: -

شهید حمید شمسی

شهید حمید شمسی
تاریخ تولد: 1357/01/01
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: روستای حسین آباد سبزویه

شهید روح انگیز آگاهی

شهید روح انگیز آگاهی
تاریخ تولد: 1365/01/01
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید سعید آگاهی

شهید سعید آگاهی
تاریخ تولد: 1370/04/01
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید صدیقه شاه محمدی

شهید صدیقه شاه محمدی
تاریخ تولد: 1357/01/01
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید عبدالحسین خلیلی

شهید عبدالحسین خلیلی
تاریخ تولد: 1328/01/14
تاریخ شهادت: 1360/05/09
محل شهادت: داراب

شهید کرم اندروا

شهید کرم اندروا
تاریخ تولد: 1337/12/20
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید گرامی امانی

شهید گرامی امانی
تاریخ تولد: 1334/05/20
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید محمدعلی ملکی

شهید محمدعلی ملکی
تاریخ تولد: 1340/02/17
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد داراب

شهید مرجان امانی

شهید مرجان امانی
تاریخ تولد: 1331/10/20
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید معصومه شمسی

شهید معصومه شمسی
تاریخ تولد: 1334/04/02
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: روستای حسین آباد سبزویه

شهید منوچهر آگاهی

شهید منوچهر آگاهی
تاریخ تولد: 1356/03/30
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید ناصر آگاهی

شهید ناصر آگاهی
تاریخ تولد: 1350/05/15
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: حسین آباد سبزویه داراب

شهید ناصر نوری

شهید ناصر نوری
تاریخ تولد: 1350/06/29
تاریخ شهادت: 1372/03/26
محل شهادت: -