شهدای اصناف


سردار شهید محمد اسلامی نسب

سردار شهید محمد اسلامی نسب
تاریخ تولد: 1333/11/28
تاریخ شهادت: 1365/10/4
محل شهادت: شلمچه

شهید جابر سهیلی نی ریزی

شهید جابر سهیلی نی ریزی
تاریخ تولد: 1345/02/17
تاریخ شهادت: 1362/02/22
محل شهادت: شرهانی - ایلام (دهلران)

شهید حسین درخشان

شهید حسین درخشان
تاریخ تولد: 1331/02/03
تاریخ شهادت: 1361/06/11
محل شهادت: شرهانی - ایلام (دهلران)

شهید حمید نوربخش

شهید حمید نوربخش
تاریخ تولد: 1336/08/20
تاریخ شهادت: 1365/10/30
محل شهادت: شلمچه

شهید رسول رضویان

شهید رسول رضویان
تاریخ تولد: 1344/05/15
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو - ام القصر

شهید سید منصور حسینی

شهید سید منصور حسینی
تاریخ تولد: 1337/01/07
تاریخ شهادت: 1365/01/31
محل شهادت: خرمشهر

شهید عبدالحسین خلیلی

شهید عبدالحسین خلیلی
تاریخ تولد: 1328/01/14
تاریخ شهادت: 1360/05/09
محل شهادت: داراب

شهید عبدالکریم حقیقی

شهید عبدالکریم حقیقی
تاریخ تولد: 1340/03/12
تاریخ شهادت: 1366/01/21
محل شهادت: شلمچه

شهید علی رضا حسنی آزاد

شهید علی رضا حسنی ازاد
تاریخ تولد: 1342/06/01
تاریخ شهادت: 1362/01/22
محل شهادت: شرهانی - ایلام (دهلران)

شهید غیب اله زارع زاده

شهید غیب اله زارع زاده
تاریخ تولد: 1340/11/12
تاریخ شهادت: 1366/07/03
محل شهادت: شلمچه

شهید کاوس سعادتپور

شهید کاوس سعادتپور
تاریخ تولد: 1319/07/29
تاریخ شهادت: 1366/01/19
محل شهادت: شلمچه

شهید محسن جابری

شهید محسن جابری
تاریخ تولد: 1346/01/03
تاریخ شهادت: 1364/11/27
محل شهادت: فاو

شهید محمدجعفر خادمیان پور

شهید محمدجعفر خادمیان پور
تاریخ تولد: 1343/06/01
تاریخ شهادت: 1361/01/07
محل شهادت: اهواز خوزستان

شهید محمدجواد فرخزادیان

شهید محمدجواد فرخزادیان
تاریخ تولد: -
تاریخ شهادت: 1364/06/21
محل شهادت: آبادان

شهید محمدرضا افسرده

شهید محمدرضا افسرده
تاریخ تولد: 1336/07/01
تاریخ شهادت: 1361/01/05
محل شهادت: رقابیه