والفجر ۷

والفجر ۷

عملیات انجام نشده والفجر ۷ قرار بود در سال ۱۳۶۳ در مناطق زید و کوشک در شمال ایستگاه حسینیه انجام شود که به علت موقعیت منطقه و استحکامات دشمن و از همه مهم تر به علت رها کردن آب در منطقه توسط دشمن، امکان اجرای آن به وجود نیامد.

و الفجر۷
رمز عملیات :یا زهرا
منطقه عملیات :چزابه و چیلات

About مدیر اصلی