تصاویر دست جمعی رزمندگان سری سوم

در این مجموعه تصاویری دست جمعی از شهدا و رزمندگان دارابی منتشر شده است.