تصاویر دست جمعی رزمندگان سری اول

در این مجموعه تصاویری دست جمعی از شهدا و رزمندگان دارابی منتشر شده است.